WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Fredagen den 5 mars 2021 - klockan 05:10
Rönninge

Ompröva strandskyddet - inte bara på landsbygden


2018-08-12

Knölsvanar på Flaten, Rönninge
Bild:Erik Glimvik
Knölsvanar på Flaten, Rönninge

Strandskyddet innebär att man inte får bygga närmare än 100 m till vattenbrynet. Länsstyrelsen kan besluta om utökat strandskydd till 300 m. Strandskyddet hindrar bebyggelse i goda lägen, framför allt på landsbygden men också i tätorter. Kommunerna har möjlighet att bevilja dispens från strandskyddet, men det är Länsstyrelsen som fastställer.

Under ett antal år har lättnader i strandskyddet diskuterats, främst på landsbygden. Skälet är att fler attraktiva tomter ska kunna skapas och landsbygdskommunernas ekonomi förbättras. Antalet dispenser har också ökat, Örebro kommun är ett typexempel med kraftig ökning av antalet dispenser. 

Strandskyddet hindrar utveckling i storstadsnära områden

Men strandskyddet hämmar också bebyggelse i storstadsnära miljöer, vår kommun är ett exempel. Vid många av planförändringarna i Rönninge kommer strandskyddet på tal och innebär problem för den tänkta exploateringen av ett område. 

Sedan många år har vi moderater drivit frågan om en gångstig runt Flaten. Delar av stigen finns redan, men det är framför allt den västra stranden mot Rönninge Gård där strandskyddet "kommer i spel". Stränderna är privatägda och om en gångstig ska komma till ska mark frigöras och då är nya byggrätter det instrument som brukar användas, vilket kräver dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen motsätter sig dock dispens. 

Gör Flatens strand tillgänglig för friluftslivet

Kommunens avsikt med en gångstig är att göra stranden mer tillgänglig för kommuninvånarna genom en promenadväg utmed vattnet. Det syftet sammanfaller med ett av strandskyddets mål, nämligen att fler ska kunna njuta av vattnet och stränderna. Men samtidigt finns syftet att stränderna ska lämnas orörda. När kommunen talar med Länsstyrelsen verkar det senare målet vara viktigare än det förstnämnda. Därmed ser det svårt ut att få dispens från strandskyddet.

Kommunen kommer därför att strida för att dispens från strandskyddet ska godkännas vid Flatens västra strand. Men riksdag och regering bör ompröva dagens rigida regler för strandskydd. I vårt fall skulle ett nej till dispens innebära att det inte blir någon gångstig och följdaktligen försvåras allmänhetens tillgång till strandområdet och vattnet. Ett nej till dispens skulle vara kontraproduktivt mot strandskyddets syfte och därmed inte god miljöpolitik.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen