WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 20 augusti 2019 - klockan 03:34

Titta närmare på Fågelsången!


2018-06-24

Volymstudie sett från gång- och cykelvägen österut.
Volymstudie sett från gång- och cykelvägen österut.

Volymstudie med Rönningeborg till vänster i bild, Murarstigen överst till höger.
Volymstudie med Rönningeborg till vänster i bild, Murarstigen överst till höger.

Planområdet med Säbytorgsvägen i höger bildkant, Rönningeborg nära centrum av bilden.
Planområdet med Säbytorgsvägen i höger bildkant, Rönningeborg nära centrum av bilden.

Fullmäktige antog detaljplanen för Fågelsången 14 juni. Planen är ett föredöme för att pedagogiskt visa de olika avsnitten som behandlas: trafikutredning, buller, miljöbedömning, dagvattenutredning m m.

Planens syfte är att beskriva byggrätt för grundskolan inkl. skolgård samt tillfartsvägen med parkeringar för skolpersonal och avlämning. Parkeringarna ligger längs med tillfartsvägen för att undvika en större p-plats. Skogsområdena omkring skolan ska bevaras. Dagvattenhantering i den östra delen beskrivs. 

Avlämning av yngre barn ska ske genom parkering på p-platser utmed vägen, sedan får föräldrarna gå fram till skolan (förskoleavdelningen i förekommande fall). Biltrafik in på skolområdet ska undvikas genom en bom.

Gestaltningsförslaget från ÅF rekommenderas. Förslaget ingår inte i detaljplanen, men behandlas parallellt. Inom kommunen har inriktningsbeslut redan tagits om att "två cirklar" ska bli verklighet. En cirkelrund byggnad för skolan, en för idrottshallen. Icke desto mindre är gestaltningshandlingen verkligen värd en titt. ÅF har på ett mycket pedagogiskt och bildsatt sätt visat hur man kommit fram till de olika förslagen. En god arkitektuppvisning!

Länk till detaljplanen här och till gestaltningshandlingen här.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen