WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Tisdagen den 19 februari 2019 - klockan 07:16
Fullmäktige 14 juni

Mycket att prata om på juni-fullmäktige


2018-06-18

Lennart Kalderén i talarstolen.
Lennart Kalderén i talarstolen.

Det var en diger föredragningslista att ta sig an för de förtroendevalda i Salems fullmäktige. Ekonomiska ramar, översiktsplan, miljardinvestering i SYVAB, detaljplan för Fågelsången och framtida nämndorganisation m m. Webbsändning och handlingar finns här.

Ekonomi och översiktsplan

"Ekonomiska ramar 2019-2021" handlar om fastslå budgetramarna för kommande år, en slags treårsbudget. Alliansens förslag byggde på oförändrad skatt, stabila överskott enilgt målen för 2019 och 2020, något lägre 2021. Hela förslaget kan läsas här. Förutom Vänsterpartiet som indikerade en skattehöjning och diverse kostnadsökningar, samt Rönningepartiet som inte ville bygga skolan i Fågelsången, var det ingen större dramatik i debatten. 

Översiktsplanen (ÖP) "Salem 2030" stod härnäst på programmet. ÖP:n är kommunens mest omfattande process, den har pågått i några år. Medborgardialog, remisser, gansningsförslag med nya remisser har varit gången. Jan Forsman, pensionerad men konsulterande tjänsteman har varid huvudansvarig för den här ÖP:n, vilket inte är något unikt. Jan har nämligen ansvarat för varenda ÖP sedan kommunen var ny (pånytt)1983. Jan Forsman blev också harangerad för dessa gedigna insatser.

ÖP:n innehåller markeringar för markanvändningen i olika delområden i kommunen, nästan uteslutande tätortsdelarna. Därutöver finns kartläggningar över riksintressen, naturreservat m m. De områden som föreslås bebyggas redovisats tidigare, förutom ett planerat bostadsområde vid Trekanten vid Söderby Gårds väg. Förslaget till översiktsplan kan studeras här. Inte heller här bjöd debatten på några sensationer, detaljplanen antogs enhälligt

Detaljplan för Fågelsången

Detaljplanen för Fågelsången kom härnäst. Detaljplanen anger inte hur byggnaderna ska se ut, dock byggområdet. De cirkelrunda byggnaderna har dock presenterats och beslutats i kommunstyrelsen. Ett par informationsmöten för de boende på Rönningeborg har också genomförts. De runda byggnaderna vann då gillande. Så gjorde också detaljplaneförslaget som godkändes av fullmäktige. Rönningepartiet yrkade dock avslag. Detaljplanen finns här.

Därnäst behandlades SYVAB:s miljardinvestering i Himmerfjärdsverket med ökat borgensåtagande för Salem och ändrad ägarstruktur, som godkändes av fullmäktige. Vi har skrivit om ärendet i annan artikel .

Höjning av VA-anläggningstaxan var därefter på programmet. Det handlar om anläggningstaxan vid nybyggnation som ska höjas. Anledningen är att kostnaderna för att göra VA-investeringar har ökat och intäkterna måste nu höjas för att exploateringarna ska gå ihop. Taxan antogs enhälligt av fullmäktige. Läs mer här (sid 213).

"Tidig avveckling av flyktingpaviljongerna"?

Ett av rutinärendena är en redovisning av obesvarade motioner. Så skedde nu. Lennart Kalderén, M, framförde att antalet motioner ökade stort nu under valåret. Att motionera är varje ledamots rättighet men Rönningepartiets motioner var ibland desamma, trots att de nyligen besvarats. Det fanns också motioner som skulle tjäna på att motionären tog reda på vad de faktiska förhållandena innan motionen skrevs. Kalderén avslutade med att meddela att det inte var aktuellt att tillsätta någon extratjänst för att hantera de inkomna motionerna.

Därefter blev det motioner att behandla. Sanna Jansson-Wiberg, V, fick delvis fullmäktiges gillande på att bredda feriearbetena mot föreningslivet. Ankie Bosander, C, fick bifall på en motion om att riktlinjer ska arbetas fram för giftfritt virke vid byggnation av lekplatser, någonting som redan följs. Två motioner om solceller på kommunens olika fastigheter blev besvarade. Det ska arbetas fram en strategi för solceller innan det monteras solceller.

En motion från Anders Klerkefors, Rönningepartiet, om "tidig avveckling av flyktingpaviljongerna" hade väckt stark kritik. Kommunstyrelsen hade behandlat moitonen rekordsnabbt för att inte missvisande rykten skulle uppstå om att paviljongerna för nyanlända kunde avvecklas tidigt. Lägesuppdateringen visar f n att kommunen behöver paviljongerna ett par år framåt. Tyvärr var inte motionären närvarande. De närvarande ledamöterna för Rönningepartiet omprövade partiets linje och anslöt sig till kommunstyrelsens förslag om avslag, starkt av dem. Läs mer här (sid 270).

Nämndorganisation och arvoden

Sista stora ärendet var Utskottet för nämndorganisation (UNO) och förslaget om nämndorganisation och ekonomiska ersättningar åren framåt. Alla förslag utom ett antogs utan större debatt. Bl a kommer frågan om politisk sekreterare och kompensation genom höjt partistöd att diskuteras 2019. Alla partier utom Moderaterna och Kristdemokraterna hade föreslagit att kommunstyrelsens tekniska utskott skulle ersättas av en teknisk nämnd. Vi moderater kritiserade detta kraftigt då tekniska utskottet visat sig vara en effektiv poliitsk grupp för att samordna teknik, byggande och ekonomi för kommunens investeringar.  

Kommunen hade teknisk nämnd under 1980-talet vilket medförde att investeringshanteringen blev splittrad med kommunstyrelsen. Allianspartierna Liberalerna och Centern stödde förslaget om teknisk nämnd mot bl a oss moderater, något vi inte är nöjda med. Det enda argument Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna och Rööningepartiet hade var att det var att det var bra att det blev fler politiker. Fullmäktige beslöt återremittera just detta förslag för utredning av konsekvenserna av att avveckla tekniska utskottet. 

Det var i stora drag fullmäktige 14 juni. Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen