WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Lördagen den 15 juni 2019 - klockan 22:43
KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 SEPTEMBER

SYVAB-presentation och remissbehandling


2018-09-30


Mandatperiodens sista kommunfullmäktige ägde rum i torsdags 27 september. Det blev ett kort kommunfullmäktige som inleddes med en information från SYVAB:s VD Carl-Olof Zetterman. Carl-Olof berättade att SYVAB:s avloppstunnlar går under Salem, han har själv befarit dem med båt. Framför allt är det den kommande miljardinvesteringen som upptar styrelsens verksamhet just nu. EU-krav fordrar ännu bättre kväve- och annan rening, bl a läkemedelsrester och mikroplaster.

Det formella sammanträdet blev väldigt kort. Kommunens delårsbokslut antogs som säger att eknomin ligger ilinje med budget, ingen dramatik väntas. VA-verksamhetsområdet utökades formellt mot bakgrund av antagna detaljplaner i västra Rönninge. Socialnämndens gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service (SOL respektive LSS) avrapporterades formellt. En ny taxa för kopior m m antogs. 

Den enda punkt som väckte diskussion var en motion från Mats Nittve (MP) om att de politiska partierna regelmässigt ska inbjudas att delta i kommunens remissarbete. Remissarbetet går till på det sättet att remisser sänds ut av en nämnd till andra nämnder och förvaltningar. Meningen är att de politiska partierna ska delta i nämndernas beslut om remissvar. Remissarbetet ska alltså gå huvudsakligen genom nämnderna. Men om ett politiskt parti, eller vem som helst för den delen, vill lämna remissvar är det fullt möjligt. 

Mot den bakgrunden ansåg Alliansmajoriteten att dagens remissprocess var helt OK och motionen avstyrktes. Oppositionen, MP, S och RÖP tyckte dock att den borde bifallas. Fullmäktiges beslut blev dock avslag.

Därefter var det bara formaliapunkter om avsägelser, fyllnadsval, nya motioner och interpellationer kvar. 

Därmed var mandatperiodens sista fullmäktige över. Ett tack till bl a Mats Nittve (MP) och de andra som lämnar kommunfullmäktige för alla insatser.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen