WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:35

Frågor och svar om Rönninge centrum


2018-04-30


Salems kommun och SMÅA har ingått exploateringsavtal och kommunen har beslutat om detaljplan som vann lagakraft 2014. SMÅA har byggt ett av tre bostadsobjekt i planen, nämligen kv Trädgårdslunden längst västerut mot Wilhelmsrovägen, medan SMÅA har dröjt med Torghuset och kv Flädern. Ett tilläggsavtal tecknades i höstas för att skynda på byggena.


Vad har hänt?

Salems kommun och SMÅA har ingått exploateringsavtal och kommunen har beslutat om detaljplan som vann lagakraft 2014. SMÅA har byggt ett av tre bostadsobjekt i planen, nämligen kv Trädgårdslunden längst västerut mot Wilhelmsrovägen, medan SMÅA har dröjt med Torghuset och kv Flädern. Ett tilläggsavtal tecknades i höstas för att skynda på byggena.

Vilken typ av bostäder blir det?

Totalt ska det bli ca 160 bostäder varav ⅓ hyresrätter. Det blir många små lägenheter.

Det ska visst byggas ett parkeringsdäck också?

Ja, det tillkom i höstas, ett p-däck ska byggas på västra sidan av torghuset med infart från Dånviksvägen.

Men nu har något “hakat upp sig”?

Ja, vår avtalspartner SMÅA, som vi alldeles nyligen signerade ett tilläggsavtal med, har överklagat en lantmäteriförrättning om p-ytorna och torgytan. De sakägare som SMÅA representerat när vi förhandlade fram exploateringsavtalet och detaljplanen för 4-5 år sedan har också överklagat.

Har SMÅA alltså överklagat trots att de har ett avtal med kommunen?

Ja. Detta är ytterst märkligt. Till saken hör att SMÅA bytt ägare och ledande personal sedan 2014. Men inte sedan i höstas när de skrev under tilläggsavtalet.

Och vad händer nu?

Mark- och Miljödomstolen ska avgöra överklagandet. Deras dom kan eventuellt överklagas till högsta instans.

Hur lång tid kan detta ta?

Vi hoppas att första avgörandet ska komma i höst.

Ligger avmattningen på bostadsmarknaden bakom SMÅA:s överklagande?

Det är möjligt, men det är fortfarande märkligt att man överklagar något man varit helt överens om tidigare.

Borde inte kommunen ha upphandlat byggandet av Rönninge centrum istället?

SMÅA har hela tiden representerat samtliga sakägare i Rönninge centrum. Därför är de en samarbetspart. Kommunen kan inte upphandla byggen på mark som vi inte disponerar.

Parkeringssituationen är problematisk vid själva centrum?

Ja. Dessutom behöver COOP-parkeringen tillfälligt flyttas till gamla busstorget när Torghuset och p-däcket byggs. Det gäller att göra det bästa på små ytor.

Hur är det med p-platser på infartsparkeringen?

Vi bygger just nu ut den österut med ca 60 nya platser.


Kommentera     Skriv ut


DagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen