WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:07
PRÄSTBODA

Medborgarfrågor och svar


2018-11-25

Tomas Willbacher, Petter Nyström, Sandro Samuelsson och Lisa Jankler hade ställt medborgarfrågor om förslaget beträffande konstgräs på Prästboda bollplan. Frågorna var ställda till Lennart Kalderén som besvarade dem på sammanträdet.

 

För tre år sedan beslöt KF att Lilla Salemsvallen i Rönninge skulle få konstgräs. Beslutet var ett förslag från RSF att utöka planutrymmet nere i Rönninge i omedelbar närhet till RSF:s övriga anläggningar och kansli. I den diskussionen var vi många som tyckte att det var naturligt att nästa konstgräsplan skulle anläggas i kommundelen Salem, som saknar konstgräs.


Nu, inför budgetprocessen, kom frågan upp om en plan i Salem. Trots idoga försök har det inte gått att få Prästbodaplanen riktigt spelbar. Inom Alliansen tog vi därför ställning till att konstgräset skulle anläggas på Prästboda, tillsammans med en toalettbyggnad.


När naturgräsplanen på Prästboda beslutades 2006 och 2008, fanns en stark kritik från grannarna om att Prästbodaängen skulle användas till en fotbollsplan. Särskilt kritiserades en eventuell belysning som ansågs störande. För att överhuvud taget kunna få till planen skedde en kompromiss där kommunen 2006, i planprogrammet och i ett inriktningsbeslut,beslutade att belysning inte skulle anläggas. Detta är alltså ett beslut fattat i kommunstyrelsen, självfallet protokollfört och justerat i laga ordning.


Protokollsutdraget bifogas.


Alliansens ställningstagande nu i år innebär alltså att konstgräs bör anläggas på Prästboda. Under skoltid kan planen i första hand användas av två-tre skolor som finns i närheten. Parkskolan i Söderby, Säbyskolan och den nya skolan i Fågelsången. Övrig tid då dagsljuset tillåter kan planen användas av RSF och för spontanspel.


Jag vill understryka att vi från Alliansen hela tiden varit mycket angelägna om att konstgräsplanen ska ligga i kommundelen Salem.


Alliansen vill dock komplettera med att kommunen bör ta upp en dialog med de boende för att se om belysning och matchspel kan bli möjliga.


Enligt vad vi inhämtat för RSF internt diskussioner om olika utvecklingsprojekt om Salemsvallen i Rönninge. Kommunen har under många år haft ett nära samarbete med RSF om att utöka gräsytor för fotbollen. Vi diskuterar därför gärna vidare med RSF om Salemsvallen.


Därmed har jag besvarat Thomas Willbachers och Sandro Samuelssons frågor.


Peter Nyström har också frågat mig “vad ett 10-årigt löfte är värt?” Som jag tidigare beskrivet är det ett skriftligt kommunalt beslut. Kommunala beslut är ju våra demokratiska instrument. Beslutet är självfallet viktigt och kan absolut inte nonchaleras. 


Lisa Jankler har frågat mig följande:


Har kommunen gjort någon analys över hur många fotbollstimmar (antalet spelare och timmar) som skulle komma att nyttjas på en konstgräsplan på Präsboda kontra som skulle komma att nyttjas på en konstgräsplan på Salemsvallen? Även inkluderat spontanfotboll.


Mitt svar är nej, någon sådan analys behövs inte. Vårt ställningstagande är att konstgräsplanen ska ligga i kommundelen Salem för att öka möjligheterna att spela fotboll för såväl föreningsanknutna som för ungdomar som bor i kommundelen Salem.

Lennart Kalderén (M)

Kommunstyrelsens ordförandeKommunstyrelsens beslut från 2006 kan läsas här.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen