WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:01
KLIMAT OCH MILJÖ

Vad gör Salem för ett hållbart klimat?


2018-09-02


Vad gör Salems kommun för att nå ett hållbart klimat och en bättre miljö? Det finns en enorm mängd internationella och nationella mål att förhålla sig till. I vår kommun har de förtroendevalda utsett två viktiga fokusområden: klimat och koldioxidutsläpp samt att förbättra sjöarnas hälsa.

Efter ett grundligt analysarbete antog Salems kommun förra året en strategi för att kommunens fordon löpande skulle bytas ut mot elbilar. I begreppet elbilar kan också ladd-hybrider ingå. Om elbilarna ska rulla krävs laddstolpar. Därför kommer laddstolpar att sättas upp i november i år på ett par platser som passar bäst beroende på i vilken verksamhet elbilarna ska användas. Det finns även beslut på att laddstolpar för allmänheten ska anläggas i Rönninge centrum. När Salems centrum-projektet kan dra igång på allvar är målet att det ska bli laddstolpar även där. 

Att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter är angeläget, dock ej alltid lika enkelt. Kommunen tog ett stort steg framåt för en del år sedan när Schneider-projektet genomfördes. Det innebar en stor genomgång av de byggnader som kunde åtgärdas snabbast, där statsbidrag för investeringar i ventilation m m fanns att ansöka om. Energiförbrukningen minskade rejält, men det innebar också att det inte fanns någon uppenbar besparingspotential kvar för nya minskningar. I samband med att Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen nu utarbetar underhållsplaner kopplas energibesparingsfrågan på den processen. Förhoppningsvis kan vi se fram emot nya, stora besparingar. 


Solceller är hett diskuterat just nu. Sedan den rödgröna regeringen slopat sina straffskatter på solceller är det lättare att investera. Dock måste takkonstruktioner m m undersökas innan beslut. Den nya skolan i Fågelsången kommer att förberedas för solceller.

Tillsammans med övriga Södertörnskommuner har Salems kommun drivit ett samordningsprojekt av varutransporter. I samlastningscentraler samordnar entreprenören Widriksson transporterna till Salems skolor, förskolor m m och minskar desamma. Färre fordonskilometrar och minskat antal koldioxidmolekyler samt bättre trafiksäkerhet blir effekterna.
Uttran och Flatens hälsa är oerhört viktiga för alla salembor. "Det ska gå att bada i Uttran och Flaten" är en gammal valslogan som förtjänar att upprepas. Det har gjorts grundliga analyser av sjöarnas hälsa, med regelbundna provtagningar som visar att övergödningen minskar.

Vad har gjorts?

- dagvattentrappa vid Uttringe
- dagvattendamm vid Sandbäck
- dagvattendamm vid Herrängen
- dagvattendamm vid Mölle
- sjörensning i Flaten 

Detta har alltså gett resultat. Men fler åtgärder kommer att bli aktuella. När detaljplanen Rönninge Kungsgård ska utarbetas blir det troligen någon form av dagvattenrening av vattnet från Lillsjön till Flaten. Dagvattenrening övervägs också vid Garnudden i Flatenåns utlopp i Uttran. 

Sammanfattningsvis finns många vidtagna åtgärder och planer som visar att Salems kommun har ett ambitiöst arbete för ett hållbart klimat och en bättre miljö.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen