WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:37
Moderat valplattform 2018

"Ett välskött Salem"


2018-08-12


Vision:

 

Salem 2030 är en av Stockholms läns mest attraktiva kommuner. Här är det tryggt och bra att bo, växa upp och bli äldre. Vardagspusslet fungerar genom en välskött kommun som har god kontakt med sina medborgare. Med moderaterna i ledningen har vi ett starkt grepp om ekonomin, med bästa möjliga service till lägsta kommunalskatt.

 

1 Vi vågar ta ansvaret!                                                                               LEDNING / ANSVAR

Vi moderater är beredda att fortsätta leda och utveckla Salems kommun, såväl i goda som i sämre tider. Vi har erfarenhet av att ta beslut, också tuffa om så krävs. Vi företräder kommuninvånarna gentemot externa myndigheter m m och säger ifrån när det behövs.


Trafkverket, Polisen och SL är exempel på myndigheter och andra externa aktörer Salems kommun måste kunna samarbeta med och ibland säga ifrån till.


 

2 Det ska vara bra att bo i Salem                                                                                BOENDE


Salem ska vara en av Stockholmsregionens mest lockande och trivsamma kommuner att bo och leva i. Här ska det vara snyggt och välskött. Vi ska slå vakt om vår fina natur och utveckla våra trevliga boendemiljöer. Detta ska prägla all kommunal service och politisk ledning.

Bostadsbyggande planeras noga och anpassas till efterfrågan med variation i gestaltning och boendeformer.


Just nu förtätas villaområden i Rönninge och nya flerbostadshus tillkommer vid Rosstorp, Rönninge centrum och Södra Hallsta. I Salem byggs Bovieran vid Fårhagen och BoKlok, med enklare hyresrätter, vid Norra Vitsippan. Nya bostäder planeras vid Söderby Gärde (mellan Mosshagestigen och järnvägen) samt Trekanten (mittemot Mosshagestigen). Salems centrum-projektet planeras vidare.


3 Vårt ansvar för dem som kommer efter                                                                       MILJÖ


Uttran och Flaten mår bättre men mer behöver göras mot övergödningen. Ett försöksprojekt mot algblomning i Dånviken genomförs. Kommunen går före för att minska koldioxidutsläpp och spara energi, t ex genom elbilar och samordnade varutransporter på hela Södertörn.


Laddstolpar byggs i Rönninge centrum och vid omvandlingen av Salems centrum.


 

4 Vi accepterar inte oro eller kriminalitet i Salem!                                    POLIS/TRYGGHET


Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner att bo och leva i. Detta tar vi moderater på allvar. Vi står upp för dem som följer lagen och accepterar inte att några få stör och hotar. Vi trycker på för fler synliga poliser i Salem. Kommunen ska komplettera med väktare / ordningsvakter och ev. kameror, framför allt i våra centra och vid fritidsgården. Grannsamverkan, Nattvandrarna och andra projekt ska stödjas.


De polisresurser som finns styrs ofta till Botkyrka och Södertälje med högre brottsbelastning. Trots detta måste vi från kommunledningens sida trycka på för att vår kommun ska få sin del, t ex vid vågor av bostads- och bilinbrott. Självfallet arbetar kommunen också förebyggande med våra ungdomar genom “fältare” utomhus på kvällstid och i skolorna på dagtid.


 

5 Att komma till Sverige                                                                                      INTEGRATION


Att få komma till Sverige och Salem är en möjlighet förenad med ansvar, 
som att lära sig svenska, studera eller söka jobb samt respektera lagar och värderingar i vårt samhälle. Salems kommun följer lagen när det gäller bostäder för nyanlända. Kommunen ska ställa krav på staten för full ekonomisk kompensation. 


Anvisningslagen från 2016 stadgar att kommunerna ska tillhandahålla bostäder åt ett visst antal nyanlända varje år. Salems kommun följer lagen genom att upplåta tillfälliga, enklare lägenheter, i första hand genom modulbostäder.


 

6 Utveckla våra centrum!                                                                                          CENTRUM


Vi tar ansvar för att förhandla fram bästa möjliga utbyggnad av Salems centrum, med fler bostäder och större affärsytor och inte minst bättre parkering. Vi ser till att utbyggnaden av Rönninge centrum fullföljs med nytt torg och fler mindre bostäder.
 


Att omvandla centrumområden är en mycket svår uppgift där en aktiv byggare behövs, men många intressen ska förhandlas samman. I Rönninge centrum ska Torghuset (hyresrätt) och Kv. Flädern (bostadsrätt) uppföras 2018- 2019. I Salems centrum är målsättningen minst 400 nya lägenheter.


 

7 Att växa upp och bli stor                                                                           SKOLA / LÄRARE


Eleverna i Salems alla skolor ska ha en hög kunskapsnivå över länsgenomsnittet. Alla elever ska ges förutsättningar att nå målen. Lärarna är skolans främsta resurs. Vi ser till att Salems lärare har konkurrenskraftiga löner. Vi värnar rätten för eleverna att välja skola och gymnasium på lika villkor.


Salems grundskolor redovisar mycket goda och stigande kunskapsresultat och ligger klart över länsgenomsnittet när det gäller nyckeltalen för årskurs nio (Betyg i alla ämnen, Behörighet till gymnasiet och Meritvärde)

Särskilt stöd till de ungdomar som behöver är prioriterat. Det kräver också ett gott samarbete med hemmet. Vi ökar datortätheten till en per elev i grundskolan och en per fem i förskolan. Olika vägar för att underlätta lärarnas administration ska prövas.

Lärarlönelyftet permanentas. Vi förutsätter att staten permanentar statsbidraget som betalar lärarlönelyftet, annars får kommunen gå in med dessa medel. Det kan då bli frågan om att en del får tas inom Barn- och Utbildningsnämndens befintliga budget. Därutöver kompenseras de lärare som inte kunnat få del av lärarlönelyftet men som rektor bedömer uppfyller givna kriterier med ett extra lönepåslag fr o m 1 januari 2019.


 

8 Skolan i Fågelsången, ett guldkorn


Det behövs en ny skola där de framtida eleverna bor. Vi tar ansvar för att den nya skolan och idrottshallen i Fågelsången blir vacker och väl anpassad till närmiljön med en skolgård med inslag av park, lek och bollspel.


Skolan byggs för ca 500 elever och beräknas stå klar 2021. Skolidrottshallen får handbollsmått (i likhet med Skogsängshallen och Säbyhallen) och en mindre läktare.


 

9 Omsorg om varandra                                                                                    ÄLDREFRÅGOR


I vår kommun är det god kvalité inom hemtjänst och på äldreboenden. Med modern trygghetsteknik och satsningar på personalen blir omsorgen ännu bättre. Vi arbetar för valfrihet till äldreboenden inom Stockholms län. När Salems centrum byggs ut ska det bli fler träffpunkter för äldre. Vi moderater är drivande för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, nu närmast i Garnudden och vid Mölle.


Med modern IT-teknik som hemlarm m m ökar tryggheten utan att de mänskliga kontakterna minskar. Genom överenskommelser vill vi göra frihet att välja äldreboende inom Salems kommun och Stockholms län möjligt.


 

10 Vi utvecklar Rönninge                                                      RÖNNINGE/TRAFIK/GC-VÄGAR


Många planer i Rönninge är beslutade och förverkligas nu. Nu är det dags att planera Rönninge Kungsgård och Södra Ekdalen. Gång- och cykelvägar anläggs till Östertälje, inom Rönninge och längs Salemsvägen. Tvärleden byggs mellan Rönningevägen och Salemsvägen. Vi arbetar för en gångstig runt Flaten.


 

11 En fritid som lyfter                                                                   BARN, UNGDOMAR, FRITID


Ungdomarna får mest och bäst fritidsverksamhet genom att kommunen satsar på föreningarna. De bästa kulturupplevelserna på hemmaplan får vi genom att prioritera biblioteket med gott och varierat utbud. Vi ser till att samverkan utvecklas mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet för att förebygga avhopp, psykisk ohälsa och oro bland våra unga.


 

12 Ett jobb att gå till                                                                       ARBETE / FÖRETAGANDE


Salem ska ha lägre arbetslöshet än Stockholms län, insatser för ungdomar prioriteras. Den fria företagsamhetens betydelse för jobb och tillväxt är en hörnsten för Moderaternas politik. I vår mindre och nära kommun ska vi underlätta för mindre företag genom en smidig förvaltning och god dialog.


 

 13 Det ska gå att komma fram !                                                                                    TRAFIK


Genom aktivitet i landstinget och mot staten bevakar vi moderater Salems intressen när det gäller kollektivtrafiken och väginvesteringar. Vi behöver tätare busstrafik i Salem. Problemen i pendeltågstrafiken ska minskas genom att staten sköter järnvägen bättre och Citybanan kan utnyttjas fullt ut. Tvärförbindelse Södertörn (E4 - Jordbro) måste byggas.


En alternativ förbindelse över eller under Södertälje kanal behövs, inte minst för säkerheten. ⅔ av felen i pendeltrafiken beror på signalfel och andra problem i den statliga järnvägsanläggningen.

 


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen