Miljardinvestering i Grödinge för renare avlopp


2018-06-17


SYVAB, sydvästkommunernas vatten- och avloppsbolag, investerar drygt en miljard reningsverket i Himmerfjärden i Grödinge. Det är EU-krav som tvingar fram ännu bättre rening. Södertälje, Botkyrka, Salem, Nykvarn och Stockholm Vatten och Avfall AB finansierar investeringen genom att gå i borgen för SYVAB:s lån. Kommunfullmäktige godkände i torsdags kommunens engagemang.

Investeringen har förberetts med gott om sakkunnig expertis. En "second-opinion" har inhämtats (alternativstudie). Ägarkommunerna har diskuterat den stora investeringen och ändrade ägarandelar. Himmerfjärdsverket har bra rening redan idag, men de nya EU-kraven "höjer ribban" ännu mer. 

Ägarandelarna är f n 20% per ägarkommun. Stockholm Vatten och Avfall AB har dock 40% eftersom bolaget (som ägs av Stockholms stad) köpte Huddinge kommuns aktier för ett antal år sedan. Styrelserepresentationen följer ägandet. Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner (S) är styrelseordförande i SYVAB. Salems representant är Lennart Kalderén (M) med Arne Närström (S) som suppleant.

Höjd borgen till ca 90 miljoner

Kommunernas avgifter följer naturligtvis avloppsmängderna. För Salems del handlar det om 5%. Samma andel gäller för de borgensförbindelser som har finansierat SYVAB:s infrastruktur. Salems åtagande är 19 miljoner kronor. När upplåningen nu ökar i SYVAB beräknas Salems borgensåtagande uppgå till 87-96 miljoner kr.

Stockholm Vatten och Avfall AB riktar om sina avloppsflöden. Brommaverket läggs ned, flödet till SYVAB minskas. Istället har Stockholm Vatten byggt ut Henriksdalsverket, längst österut mot Nacka. Därmed kommer Stockholm Vatten att gå ned på en styrelseldamot. Aktieägarandelerna kommer att justeras en del.

Eftersom Botkyrka och Södertälje har de allra största avloppsflödena och därmed också den största delen av borgernsåtagandena kommer de kommunerna att få två styrelseledamöter vardera, Salem och Nykvarn behåller en ledamot var. Det blir också vissa ändringar av ägardirektiven. 

"Verklighetsnära miljöinsats"

- Investeringen i Himmerfjärdsverket är möjligen den mest verklighetsnära miljöinsatsen man kan vara med om som kommunpolitiker. Vi har i många år haft god koll på kvävereningen som efter investeringen kommer att bli ännu bättre, säger Lennart Kalderén, M, styrelseledamot från Salem.

Ärendet till fullmäktige kan läsas här, på sid 201:

http://www.salem.se/globalassets/7.-kommun-och-politik/namndhandlingar/kf-2018/kf-2018-06-14/kf-2018-06-14.pdf