Tre timmar budget, 100 nya hyresbostäder och ett utskott


2018-11-25

(www.pixabay.com)
(www.pixabay.com)


Ska överskottet vara 1% eller 0,5%?

(www.pixabay.com)
(www.pixabay.com)

Debatten om budget och ekonomisk plan för Salems kommun tog nästan tre timmar. Många talare var uppe och diskuterade allt ifrån konstgräsplan till häst på Ersboda. Alliansens budgetförslag fick majoritet i samtliga omröstningar. 

Nyheterna i Alliansens budget kan du läsa om här.

Socialdemokraterna ville använda ytterligare 4,5 miljoner till olika ambitionshöjningar. Problemet är att resultatet underskrider kommunens finansiella mål. S ville minska överskottsmålet från 1% till 0,5% av skatter och bidrag, vilket Alliansen avslog.

Rönningepartiet tillstyrkte driftbudgeten men hade egna varianter på investeringssidan. Vänsterpartiet lade förslag på ambitionsökningar och höjd skatt. Miljöpartiet lade ett antal miljöinriktade förslag utan att redogöra för finansieringen.

En av SD:s tre fullmäktigeledamöter var närvarande under någon timme men lämnade mötet utan att lämna några förslag. SD:s tre platser var således obesatta när kommunens budget skulle beslutas.

Ny gatukostnadspolicy antagen

(www.pixabay.com)
(www.pixabay.com)

Efter nödvändig måltidspaus (baguette) fortsatte fullmäktigemötet med beslut om en mindre höjning av SRV:s renhållningstaxa. Höjningen ligger generellt på 2,2%.

Därefter beslöt fullmäktige om en ändrad policy för pensionsförvaltning. Eftersom ränteplaceringar ger sämre avkastning behövs möjlighet till en större andel placeringar i aktier.

Policyn för gatukostadsersättningar har länge varit oförändrad. Lagstiftningen säger att gatukostnadsersättningar ska baseras på självkostnad.  Den gällande policyn säger ersättningarna som de boende ska betala in till kommunen ska baseras på de slutliga gatukostnaderna. Dessa kan skilja sig stort från de preliminära, som de boende får yttra sig över en längre period innan de slutliga kostnaderna är klara. Detta innebär ett problem och kan leda till många diskussioner. 

Därför har kommunförvaltningen på initiativ från Alliansen utformat en ny policy som ska baseras på de preliminära gatukostnaderna. I denna preliminära beräkning ska det finnas ett riskparameter och en indexuppräkning. Om de slutliga kostnaderna överstiger de preliminära, faller dessa på kommunen (skattebetalarna). I det fall de slutliga kostnaderna blir lägre än de preliminära ska skillnaden gå tillbaka till de boende. Fullmäktige fastställde förslaget till policy.

Planen för Norra Vitsippan antagen

(www.salem.se)
(www.salem.se)

Fullmäktige behandlade därefter förslaget till detaljplan för Norra Vitsippan och marköverlåtelseavtal för samma område. Här ska byggas 100 hyresbostäder. 

- Det är för den här typen av beslut man trivs som kommunalpolitiker. Att nu få besluta om detaljplan och avtal, vara med och ta första spadtaget och sedan se husen växa upp, sade kommunalrådet Lennart Kalderén (M). Oppositionsrådet Arne Närström (S) uttryckte med egna ord detsamma.

Fullmäktige antog plan och avtal. Ett yrkande från Rönningepartiet om återremiss p g a en smärre detalj om en anslutning för gång- och cykelväg, avslogs.

Några rutinärenden om socialnämndsbeslut, uppräkning av programpriser inom länets gymasieskolor och sammanträdesdagar under 2019 avgjordes.

Salems kommun har varit framgångsrik med egen överförmynderiverksamhet, framför allt genom mycket duktig personal och hängivna förmyndare och gode män. Framtiden kan dock komma att kräva ännu mer på personalsidan varför kommunen har ansökt om att gå med i den samverkan som finns på Södertörn mellan Nynäshamn, Haninge, Tyresö, Huddinge och Botkyrka. Fullmäktige godkände anslutningen.

Avslutningsvis valde fullmäktige väg i frågan om teknisk nämnd eller teknisk utskott. Ett tekniskt utskott, knutet till kommunstyrelsen har varit den gängse vägen i kommunen i många år, framför allt för att underlätta den ekonomiska styrningen av bygg- och anläggningsprojekt. Kommundirektören hade gjort en utredning som visade fördelar och nackdelar. Alliansens förslag, att fortsätta med tekniskt utskott, vann voteringen med 15-12, en ledamot avstod.